Accessibility Tools

สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 
Office of Design and Construction Management

image

สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 025412030

โทรสาร  025412322

 อีเมล์

dacd@coj.go.th

 

 Social